Autoři

Hlavní autoři

MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D.

MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D.

MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D.

předseda České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP, předseda Sdružení soukromých gynekologů ČR

MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D. se narodil roku 1961 v Brně. Vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity J. E. Purkyně v Brně. Po absolutoriu v roce 1985 nastoupil na gynekologicko-porodnickou kliniku v Brně-Bohunicích, kde atestoval v oboru gynekologie a porodnictví (r. 1988 a 1992). Část roku 1992 strávil na několika významných pracovištích ve Spojených státech. O dva roky později si založil soukromou praxi a od té doby působí jako vedoucí lékař Centra ambulantní gynekologie a primární péče v Brně.

Publikoval řadu článků, zejména na téma kolposkopie, cervikální patologie a screening karcinomu děložního hrdla. O této problematice rovněž každoročně přednáší na mnoha místech České republiky i v zahraničí. Je předsedou České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP a předsedou Sdružení soukromých gynekologů ČR. Na mezinárodním poli je mj. členem exekutivy Mezinárodní federace pro cervikální patologii a kolposkopii (IFCPC) a Board of International College of Out-patient Gynaecology (ICOG).

Pracuje v komisích Ministerstva zdravotnictví ČR pro screening děložního hrdla a nádoru prsu. Je ženatý a má dvě děti. K jeho zájmům patří rekreační sport, literatura a výtvarné umění.

MUDr. Jiří Ondruš, MIAC

MUDr. Jiří Ondruš, MIAC

MUDr. Jiří Ondruš, MIAC

prezident HPV College, předseda sekce cervikální patologie a kolposkopie České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP, primář centra onkologické prevence TOP GYN CENTER s.r.o. Havířov

MUDr. Jiří Ondruš se narodil r. 1936 v Ostravě. Po maturitě na ostravském gymnáziu v r. 1954 studoval medicínu na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Studium ukončil promocí v r. 1960. V roce 1964 složil atestaci I. stupně z gynekologie a porodnictví, v r. 1967 atestaci II. stupně. V letech 1966–1969 pracoval jako ordinář pro gynekologickou endokrinologii a sexuologii Krajské nemocnice v Ostravě.

Po r. 1969 byl pro své politické postoje pronásledován, v r. 1990 byl mimosoudně rehabilitován. V r. 1991 získal osvědčení IPVZ způsobilosti v cytologii, v r. 1992 certifikát pro cervikografii na Univerzitě v Minnesotě (Milwaukee, USA). V letech 1987 až 1995 byl vedoucím lékařem centra onkologické prevence, od r. 1995 až doposud působí jako vedoucí lékař a jednatel společnosti Top Gyn Center, s.r.o., s náplní 70 000 laboratorních vyšetření cytologické a histopatologické laboratoře, konzultační a expertní klinické praxe a ambulantní operativy pro gynekology přesahující rámec Moravskoslezského kraje (od r. 2004 akreditované pracoviště České lékařské komory pro výuku kolposkopie, akreditované MZd ČR pro screening karcinomu děložního hrdla). Má licenci vedoucího lékaře a primáře v gynekologii a porodnictví a licenci školitele kolposkopické expertizy.

Je odborným garantem a školitelem již 15. ročníku postgraduálních kurzů gynekologické cytologie při Lékařské fakultě Ostravské univerzity. Je autorem 84 odborných publikací, od r. 1993 je řádným členem I.A.C, od r. 1996 předsedou České odborné společnosti pro kolposkopii a cervikální patologii (sekce ČGPS) a od r. 2003 je členem Komise pro screening karcinomu děložního hrdla MZd ČR. Má tři dospělé děti, jeho manželka pracovala rovněž jako lékařka. K jeho zájmům patří historie a literatura.

Prof. Dr. Goerg Herbeck

Prof. Dr. Goerg Herbeck

Prof. Dr. Goerg Herbeck

Profesor Dr. Georg Herbeck se narodil r. 1928 v Olomouci, kde r. 1955 promoval na LF Palackého univerzity. Během lékařské praxe v Žilině, Jeseníku, a zejména na gynekologicko-porodnickém oddělení OÚNZ ve Šternberku (atestace I. a II. stupně), získal bohaté kolposkopické zkušenosti.

Pro nemožnost vědecké realizace emigroval r. 1965 do Rakouska, kde se stal asistentem prof. Ernsta Navratila na gynekologicko-porodnické klinice univerzity ve Štýrském Hradci (Graz). Zde získal erudici v cytodiagnostice a postgraduální praxi v kolposkopii (učitelé prof. Burghardt a prof. Bajardi). Později odešel do SRN, v letech 1967–1968 byl primářem gynekologicko-porodnické kliniky nemocnice Bethesda v Duisburgu.Od r. 1969 měl 30 let soukromou gynekologickou praxi s lůžkovou částí a cytologickou laboratoří v Norimberku. V r. 1989 zde založil ústav cytodiagnostiky, na kterém pracuje dosud. Od r. 1968 je členem I.A.C., kde organizuje pravidelná zasedání, 14 let byl členem výboru německé společnosti Cervix uteri, později Společnosti cervikální patologie a kolposkopie. Podílí se na organizaci kurzů CME v kolposkopii a cytologii v Německu a Rakousku. Před r. 1989 podporoval (vědecky a v rámci organizace i finančně) české vědce při účasti na akcích v tehdejší devizově nepřístupné cizině.

Po r. 1989 organizuje kolposkopické kurzy v rámci SSG a České společnosti pro cervikální patologii a kolposkopii (ČSCPC). V r. 1991 získal docenturu na Lékařské fakultě Palackého univerzity v Olomouci, v r. 1995 profesuru na 3. LF UK v Praze. Je čestným členem SSG ČR, České sekce Společnosti cervikální patologie a kolposkopie, České společnosti gynekologie a porodnictví, ČLS JEP. Publikace v němčině, angličtině a v češtině, vykonává recenzní a organizační činnost v mezinárodních společnostech. Je ženatý, má dvě dospělé děti. Zajímá se o umění, vědeckou a amatérskou fotografii. Ve volném čase hraje golf a cestuje.

MUDr. Tomáš Fait, Ph.D.

Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

MUDr. Tomáš Fait, Ph.D. se narodil roku 1971 v Praze. V roce 1995 ukončil studium na 1. lékařské fakultě UK Praha. Praxi zahájil na 2. interní klinice FNKV. Od roku 1996 dosud pracuje na Gynekologicko-porodnické klinice VFN v Praze, kde složil atestace I. i II. stupně v oboru.

Je autorem a spoluautorem více jak 350 odborných původních a přehledových prací i přednášek ale i popularizujících článků a cestopisných črt. Publikuje zejména v oblasti klimakterické a reprodukční medicíny.

Je autorem knih Klimakterická medicína, Estrogenní deficit, Antikoncepce, Almanach ambulantní gynekologie, Očkování proti lidským papilomavirům, Přechodem bez obav a Volně prodejné přípravky v gynekologii. Spoluautorem knih Výchova k sexuálně reprodukčnímu zdraví, Hyperestrogenní stavy v gynekologii, Samoléčba v gynekologii a Sexuologie pro urology a gynekology.

Získal cenu děkana l. LF UK za nejlepší práci v oboru Klinická biochemie za rok 2006, jako člen kolektivu autorů Cenu rektora University Karlovy za rok 2007 a Cenu předsednictva ČLS JEP za rok 2011. Za první vydání knihy Preventivní medicína obdržel Cenu České internistické společnosti a Cenu předsednictva České lékařské společnosti J. E. Purkyně za rok 2008.

V letech 2003 – 2005 byl řešitelem grantu Interní grantové agentury Ministerstva zdravotnictví ČR: Metabolické aspekty hormonální substituční terapie. Na toto téma obhájil v roce 2008 disertační práci postgraduálního studia. Je školitelem studentů doktorského studijního programu experimentální chirurgie.

Je výkonným redaktorem časopisu Klimakterická medicína, šéfredaktorem časopisu Praktická gynekologie a editorem Central European Journal of Medicine. Je členem vedení České menopauzální a andropauzální společnosti a Sekce pro otázky menopauzy ČGPS ČLS JEP, členem International Menopause Society, HPV College a Panelu expertů Českého národního fóra proti osteoporóze.

Prof. MUDr. Radovan PILKA, Ph.D. et Ph.D.

přednosta gynekologicko-porodnické kliniky, FN Olomouc

SPECIALIZACE

 • I. atestace z gynekologie a porodnictví, Brno
 • II. atestace z gynekologie a porodnictví, Praha
 • 2010 – specializační atestace z onko-gynekologie

ODBORNÉ VZDĚLÁNÍ

 • roční studijní pobyt jako intern v gynekologii a porodnictví, Nemocnice v La Rochelle, Francie
 • „FIGO fellowship programme“, XVth FIGO Světový kongres, Kodaň,
 • 3týdenní studijní pobyt na Gyn.por.klin, Umea, Švédsko
 • Stipendium francouzské vlády: 3měsíční studijní pobyt v Lyonu, Gyn.por.klin., prof. Dargent, Francie: „Moderní léčba karcinomu čípku děložního“,
 • Socrates, 1týdenní výukové pobyty,Gyn.por.klin., Lund, ŠvédskO (mobilita vysokoškolských učitelů)
 • Obhajoba Ph.D. : „Úloha HPV v cervikální karcinogenezi a přínos metodik detekce HPV pro včasnou diagnostiku a terapii neoplázií děložního hrdla“
 • Habilitace: Matrix metaloproteináza-26 (MMP-26) a tkáňový inhibitor metaloproteináz-4 (TIMP-4) v cyklickém, hyperplastickém a maligním endometriu. Olomouc, 2.6.2005
 • Obhajoba Ph.D.: Matrix metalloproteinase-26 (MMP-26) and Tissue inhibitor of metalloproteinases-4 (TIMP-) in normal, hyperplastic, and malignant endometrium. Gyn.por.klinika, Lund, Švédsko, 28.4.2006
 • University Medical Centre, Hackensack, USA
 • IEO Academy, Evropský onkologický institut, Miláno, Itále
 • 2011: jmenování profesorem Gynekologie a porodnictví

OCENĚNÍ

 • FIGO fellowship programme, XVth FIGO Světový kongres, Kodaň, Srpen, 1997
 • Pawlíkova cena za nejlepší vědeckou práci v oboru Gynekologie a porodnictví v roce 2004
 • Cena děkana lékařské fakulty Univerzity Palackého za významnou publikační činnost v roce 2003
 • Cena děkana lékařské fakulty Univerzity Palackého za významnou publikační činnost v roce 2004
 • CV přijato pro 26 Edici Who´sWho in the World, 2010

ČLENSTVÍ V ODBORNÝCH SPOLEČNOSTECH

 • Člen České lékařské společnost JEP (ČLS JEP)
 • Člen Onko-gynekologické sekce ČGPS
 • Člen národního boardu onko-gynekologické společnosti (zástupci onko-gyn.center)
 • „HPV college“ při ČGPS
 • Člen Sekce perinatální medicíny
 • Člen Sekce ultrazvukové diagnostiky
 • Člen Společnosti pro kolposkopii a cervikální patologii
 • Člen Sekce urogynekologie
 • Člen Urogynekologické společnosti České republiky
 • Člen Association des Médecins Francophones Tchéque
 • Člen European Society of Gynaecological Oncology (ESGO)

ČLENSTVÍ V RADÁCH A KOMISÍCH

 • 2000 až 2001 člen revizní komise ČLK v Olomouci
 • Od 26.1.2004 předseda „Komise pro zásahy do reprodukčních schopností jednotlivců FNO“
 • Člen zkušební komise pro závěrečné zkoušky z gynekologické onkologie
 • Člen zkušební komise pro závěrečné zkoušky z perinatologie a fetomaternální medicíny
 • Člen oborové rady doktorského studijního programu Gynekologie a porodnictví na LF UP v Olomouci (od 2006)
 • Člen stálé zkušební komise pro státní doktorské zkoušky v doktorském studijním programu Gynekologie a porodnictví na LF UP v Olomouci (od 2006)
 • Člen oborové rady doktorského studijního programu Onkologie na Lékařské fakultě UP v Olomouci (od 2007)
 • Člen akademického senátu LF UP Olomouc (od 2006 do 2007)
 • Předseda oborové grantové komise IGA MZ ČR pro Gynekologii a porodnictví od 5/2008
 • Člen SOR (specializační oborová rada) pro gynekologii a porodnictví od 2011

ORGANIZACE KONGRESŮ

 • Prezident celostátního kongresu ČGPS 2011 v Hradci Králové – Kontroverze v gynekologii a porodnictví
 • Prezident celostátního kongresu ČGPS 2012 v Brně – Kontroverze v gynekologii a porodnictví
 • Člen organizačního výboru světového onko-gynekologického kongresu IGCS 2010 v Praze
 • Člen organizačního výboru XVIII. Konference sekce gynekologické endoskopie ČGPS 2009
 • Člen vědecké rady celostátní konference ČGPS, Brno 2009

REDAKČNÍ RADY

 • Člen redakční rady časopisu Česká gynekologie, od 1/2009
 • Vedoucí redaktor časopisu Česká gynekologie, od 1/2010
 • Člen redakční rady EUNI od 2011

OPONENTURY

 • Oponentura dizertačních prací: 3x
 • Oponentura habilitačních prací: 4x
 • Znalecké odborné posudky: 12x
 • Oponentura IGA grantů: 5x

Spolupracující odborníci

Prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc.

Prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc.

Prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc.

přednostka dermatovenerologické kliniky Nemocnice Na Bulovce, prezidentka Evropské akademie dermatologie a venerologie

Čestná profesura na Univerzitě v Shenyangu
Prof. Jana Hercogová byla 19.12.2011 oceněna titulem „Honorary Professor“ v čínském Shenyangu - University Number 1 in China.

Nový časopis „Česká dermatovenerologie“
Prof. Jana Hercogová začala vydávat pro Českou akademii dermatovenerologie v Mladé frontě nový odborný časopisv nákladu 1000, v roce 2011 vyšla první dvě čísla.

První případ lymphogranuloma venereum v České republice
Dermatovenerologická klinika a Klinika infekčních nemocí spolu s RL pro chlamydie diagnostikovaly v letech 2010 - 2011 první případ sexuálně přenosné nemoci lymphogranuloma venereum v ČR (First detection of Chlamydia trachomatis LGV biovar in the Czech Republic, 2010-2011. Vanousova D, Zakoucka H, Jilich D, Rozsypal H, Stankova M, Zufanova S, Vojackova N, Hercogova J, Marvan J, Machala L. Euro Surveill. 2012 Jan 12;17(2).

Zvolení prezidentkou Evropské akademie dermatovenerologie
V říjnu 2010 byla na kongresu European Academy of Dermatology and Venereology zvolena prof. Jana Hercogová prezidentkou této největší evropské odborné společnosti, do funkce nastoupí 30. 9. 2012 a bude ji vykonávat po dobu 2 let, nyní je členkou výkonného výboru jako President-Elect.

Zařazení mezi Čechy roku 2010
Prof. Jana Hercogová byla v prosinci 2010 zařazena mezi 24 osobností, které vyhlašuje každoročně deník DNES. Mezi osobnostmi byli např. Jan Svoboda, Dominik Duka, Petr Nečas, Alena Šrámková, Jan Plovajko, Štefan Margita, Eva Zaoralová, Jan Svěrák, Lucie Bílá.

Organizace světového kongresu
Organizace 10. světového kongresu International Society of Dermatology20. - 24. 5. 2009, 4 031 účastníků ze 105 zemí.

Evropský den melanomu
Koordinace projektu „Evropský den melanomu v České republice“ každoročně od roku 2001, během této doby bylo vyšetřeno 45.000 spoluobčanů a začaly se pořádat i další preventivní kampaně.

Mezinárodní ocenění
V roce 2009 byla udělena medaile Maria M. Duran International Society of Dermatology za přínos k rozvoji dermatologie.

Monografie
HERCOGOVÁ, Jana. Dermatovenerologická klinika UK 2. LF a FN Na Bulovce1937 - 2007, Praha, Akát, 1. vyd., 2007, 57 s.

Kapitola v monografii
HERCOGOVÁ, Jana. Dermatovenerologie. In Pharmindex Brevíř, Medical Tribune, 1. vyd., 2007, s. 27 - 224.

Organizace kongresů
Organizace ročních regionálních mítingů Int. Society of Dermatology spolu s kongresem českých dermatologů „Prague Dermatology Symposium“, 13th Pražské dermatologické sympozium (202 účastníků), 21. - 22. 9. 2007

Mezinárodní ocenění
„Sigma Xi“ Scientific Research Society, New Jersey Medical School 2005

Monografie v angličtině, vydaná v zahraničí
LOTTI, Torello and HERCOGOVÁ, Jana. Vitiligo: Problems and Solutions. New York: Marcel Dekker, 2004, 619 p, ISBN 0-8247-4305-9.
recenze: N Engl J Med 352:9, 2005, p 946

Monografie v angličtině, vydaná v zahraničí
MORRONE, Aldo, HERCOGOVÁ, Jana and LOTTI, Torello. Dermatology of Human Mobile Population. Bologna: M.N.L. Scientific Publishing and Communication, 2004. 365 p, ISBN 88-901230-4-4.

MUDr. Jitka Vydrová

MUDr. Jitka Vydrová

MUDr. Jitka Vydrová

odborná lékařka v oboru otorhinolaryngologie. Hlasové centrum Praha

MUDr. Jitka Vydrová se řadu let věnuje diagnostice a terapii poruch hlasu včetně hlasu profesionálního a uměleckého a léčbě onemocnění s hlasem souvisejících. Je zakladatelkou a vedoucí lékařkou Hlasového a sluchového centra Praha. Toto specializované pracoviště se zabývá nejen diagnostikou a léčbou poruch hlasu, ale provádí i experimentální a výzkumnou práci v oblasti patofyziologie lidského hlasu. Věnuje se rovněž pedagogické činnosti, externě přednáší fyziologii a patologii hlasu na Divadelní fakultě AMU a na Pedagogické fakultě UK v Praze. Vyučuje Fyziologii a hygienu hlasu na pěveckém oddělení Pražské konzervatoře a na pěveckém oddělení konzervatoře Jana Deyla.

RNDr. Marek Petráš

RNDr. Marek Petráš

RNDr. Marek Petráš

Odborník na očkování

www.vakciny.net

členové HPV College

MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D.

MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D.

MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D.

předseda České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP, Předseda Sdružení soukromých gynekologů ČR

MUDr. Vladimír Dvořák, PhD. se narodil roku 1961 v Brně. Vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity J. E. Purkyně v Brně. Po absolutoriu v roce 1985 nastoupil na gynekologicko-porodnickou kliniku v Brně-Bohunicích, kde atestoval v oboru gynekologie a porodnictví (r. 1988 a 1992). Část roku 1992 strávil na několika významných pracovištích ve Spojených státech. O dva roky později si založil soukromou praxi a od té doby působí jako vedoucí lékař Centra ambulantní gynekologie a primární péče v Brně.

Publikoval řadu článků, zejména na téma kolposkopie, cervikální patologie a screening karcinomu děložního hrdla. O této problematice rovněž každoročně přednáší na mnoha místech České republiky i v zahraničí. Je předsedou České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP a předsedou Sdružení soukromých gynekologů ČR. Na mezinárodním poli je mj. členem exekutivy Mezinárodní federace pro cervikální patologii a kolposkopii (IFCPC) a Board of International College of Out-patient Gynaecology (ICOG).

Pracuje v komisích Ministerstva zdravotnictví ČR pro screening děložního hrdla a nádoru prsu. Je ženatý a má dvě děti. K jeho zájmům patří rekreační sport, literatura a výtvarné umění.

MUDr. Tomáš Fait, Ph.D.

Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

MUDr. Tomáš Fait, Ph.D. se narodil roku 1971 v Praze. V roce 1995 ukončil studium na 1. lékařské fakultě UK Praha. Praxi zahájil na 2. interní klinice FNKV. Od roku 1996 dosud pracuje na Gynekologicko-porodnické klinice VFN v Praze, kde složil atestace I. i II. stupně v oboru.

Je autorem a spoluautorem více jak 350 odborných původních a přehledových prací i přednášek ale i popularizujících článků a cestopisných črt. Publikuje zejména v oblasti klimakterické a reprodukční medicíny.

Je autorem knih Klimakterická medicína, Estrogenní deficit, Antikoncepce, Almanach ambulantní gynekologie, Očkování proti lidským papilomavirům, Přechodem bez obav a Volně prodejné přípravky v gynekologii. Spoluautorem knih Výchova k sexuálně reprodukčnímu zdraví, Hyperestrogenní stavy v gynekologii, Samoléčba v gynekologii a Sexuologie pro urology a gynekology.

Získal cenu děkana l. LF UK za nejlepší práci v oboru Klinická biochemie za rok 2006, jako člen kolektivu autorů Cenu rektora University Karlovy za rok 2007 a Cenu předsednictva ČLS JEP za rok 2011. Za první vydání knihy Preventivní medicína obdržel Cenu České internistické společnosti a Cenu předsednictva České lékařské společnosti J. E. Purkyně za rok 2008.

V letech 2003 – 2005 byl řešitelem grantu Interní grantové agentury Ministerstva zdravotnictví ČR: Metabolické aspekty hormonální substituční terapie. Na toto téma obhájil v roce 2008 disertační práci postgraduálního studia. Je školitelem studentů doktorského studijního programu experimentální chirurgie.

Je výkonným redaktorem časopisu Klimakterická medicína, šéfredaktorem časopisu Praktická gynekologie a editorem Central European Journal of Medicine. Je členem vedení České menopauzální a andropauzální společnosti a Sekce pro otázky menopauzy ČGPS ČLS JEP, členem International Menopause Society, HPV College a Panelu expertů Českého národního fóra proti osteoporóze.

MUDr. Olga Hlaváčková

MUDr. Olga Hlaváčková

MUDr. Olga Hlaváčková

soukromá gynekoložka, Centrum gynekologické rehabilitace, Písek

 • členka výboru České gynekologické společnosti
 • členka výboru Sdružení soukromých gynekologůMUDr. Vanda Hořejší

MUDr. Vanda Hořejší

MUDr. Vanda Hořejší

soukromá gynekoložka, České Budějovice

MUDr. Tomáš Malík

vedoucí lékař Gyneko, Vsetín

 • abbsolvoval LF MU Brno
 • vedoucí lékař GYNEKO spol. s r.o.
 • I. atestace gyn/por 1993
 • II. atestace gyn/por 1997
 • dlouhodobý studijní pobyt OYKS, Oulu, Finsko
 • člen Evropské asociace reprodukční medicíny ESHRE
 • poradna pro neplodná manželství
 • člen výboru Sdružení Soukromých Gynekologů ČR
 • vědecký sekretář Sekce kolposkopie a cervikální patologie při ČGPS ČLS JEP
 • předseda Asociace akreditovaných cytologických laboratoří o.s.
MUDr. Jan Nový

MUDr. Jan Nový

MUDr. Jan Nový

soukromý gynekolog, Plzeň

MUDr. Vladimír Mulač

MUDr. Vladimír Mulač

MUDr. Vladimír Mulač

soukromý gynekolog, Beroun

 • 1971 - promoce na lékařské fakultě University Karlovy
 • 1977 - II. atestace z oboru gynekologie porodnictví.
 • funkce zástupce primaře gynekologicko porodnického oddělení
 • od 1993 - soukromá praxe
MUDr. Jiří Ondruš, MIAC

MUDr. Jiří Ondruš, MIAC

MUDr. Jiří Ondruš, MIAC

prezident HPV College, předseda sekce cervikální patologie a kolposkopie České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP, primář centra onkologické prevence TOP GYN CENTER s.r.o. Havířov

MUDr. Jiří Ondruš se narodil r. 1936 v Ostravě. Po maturitě na ostravském gymnáziu v r. 1954 studoval medicínu na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Studium ukončil promocí v r. 1960. V roce 1964 složil atestaci I. stupně z gynekologie a porodnictví, v r. 1967 atestaci II. stupně. V letech 1966–1969 pracoval jako ordinář pro gynekologickou endokrinologii a sexuologii Krajské nemocnice v Ostravě.

Po r. 1969 byl pro své politické postoje pronásledován, v r. 1990 byl mimosoudně rehabilitován. V r. 1991 získal osvědčení IPVZ způsobilosti v cytologii, v r. 1992 certifikát pro cervikografii na Univerzitě v Minnesotě (Milwaukee, USA). V letech 1987 až 1995 byl vedoucím lékařem centra onkologické prevence, od r. 1995 až doposud působí jako vedoucí lékař a jednatel společnosti Top Gyn Center, s.r.o., s náplní 70 000 laboratorních vyšetření cytologické a histopatologické laboratoře, konzultační a expertní klinické praxe a ambulantní operativy pro gynekology přesahující rámec Moravskoslezského kraje (od r. 2004 akreditované pracoviště České lékařské komory pro výuku kolposkopie, akreditované MZd ČR pro screening karcinomu děložního hrdla). Má licenci vedoucího lékaře a primáře v gynekologii a porodnictví a licenci školitele kolposkopické expertizy.

Je odborným garantem a školitelem již 15. ročníku postgraduálních kurzů gynekologické cytologie při Lékařské fakultě Ostravské univerzity. Je autorem 84 odborných publikací, od r. 1993 je řádným členem I.A.C, od r. 1996 předsedou České odborné společnosti pro kolposkopii a cervikální patologii (sekce ČGPS) a od r. 2003 je členem Komise pro screening karcinomu děložního hrdla MZd ČR. Má tři dospělé děti, jeho manželka pracovala rovněž jako lékařka. K jeho zájmům patří historie a literatura.

Prof. MUDr. Radovan PILKA, Ph.D. et Ph.D.

přednosta gynekologicko-porodnické kliniky, FN Olomouc

SPECIALIZACE

 • I. atestace z gynekologie a porodnictví, Brno
 • II. atestace z gynekologie a porodnictví, Praha
 • 2010 – specializační atestace z onko-gynekologie

ODBORNÉ VZDĚLÁNÍ

 • roční studijní pobyt jako intern v gynekologii a porodnictví, Nemocnice v La Rochelle, Francie
 • „FIGO fellowship programme“, XVth FIGO Světový kongres, Kodaň,
 • 3týdenní studijní pobyt na Gyn.por.klin, Umea, Švédsko
 • Stipendium francouzské vlády: 3měsíční studijní pobyt v Lyonu, Gyn.por.klin., prof. Dargent, Francie: „Moderní léčba karcinomu čípku děložního“,
 • Socrates, 1týdenní výukové pobyty,Gyn.por.klin., Lund, ŠvédskO (mobilita vysokoškolských učitelů)
 • Obhajoba Ph.D. : „Úloha HPV v cervikální karcinogenezi a přínos metodik detekce HPV pro včasnou diagnostiku a terapii neoplázií děložního hrdla“
 • Habilitace: Matrix metaloproteináza-26 (MMP-26) a tkáňový inhibitor metaloproteináz-4 (TIMP-4) v cyklickém, hyperplastickém a maligním endometriu. Olomouc, 2.6.2005
 • Obhajoba Ph.D.: Matrix metalloproteinase-26 (MMP-26) and Tissue inhibitor of metalloproteinases-4 (TIMP-) in normal, hyperplastic, and malignant endometrium. Gyn.por.klinika, Lund, Švédsko, 28.4.2006
 • University Medical Centre, Hackensack, USA
 • IEO Academy, Evropský onkologický institut, Miláno, Itále
 • 2011: jmenování profesorem Gynekologie a porodnictví

OCENĚNÍ

 • FIGO fellowship programme, XVth FIGO Světový kongres, Kodaň, Srpen, 1997
 • Pawlíkova cena za nejlepší vědeckou práci v oboru Gynekologie a porodnictví v roce 2004
 • Cena děkana lékařské fakulty Univerzity Palackého za významnou publikační činnost v roce 2003
 • Cena děkana lékařské fakulty Univerzity Palackého za významnou publikační činnost v roce 2004
 • CV přijato pro 26 Edici Who´sWho in the World, 2010

ČLENSTVÍ V ODBORNÝCH SPOLEČNOSTECH

 • Člen České lékařské společnost JEP (ČLS JEP)
 • Člen Onko-gynekologické sekce ČGPS
 • Člen národního boardu onko-gynekologické společnosti (zástupci onko-gyn.center)
 • „HPV college“ při ČGPS
 • Člen Sekce perinatální medicíny
 • Člen Sekce ultrazvukové diagnostiky
 • Člen Společnosti pro kolposkopii a cervikální patologii
 • Člen Sekce urogynekologie
 • Člen Urogynekologické společnosti České republiky
 • Člen Association des Médecins Francophones Tchéque
 • Člen European Society of Gynaecological Oncology (ESGO)

ČLENSTVÍ V RADÁCH A KOMISÍCH

 • 2000 až 2001 člen revizní komise ČLK v Olomouci
 • Od 26.1.2004 předseda „Komise pro zásahy do reprodukčních schopností jednotlivců FNO“
 • Člen zkušební komise pro závěrečné zkoušky z gynekologické onkologie
 • Člen zkušební komise pro závěrečné zkoušky z perinatologie a fetomaternální medicíny
 • Člen oborové rady doktorského studijního programu Gynekologie a porodnictví na LF UP v Olomouci (od 2006)
 • Člen stálé zkušební komise pro státní doktorské zkoušky v doktorském studijním programu Gynekologie a porodnictví na LF UP v Olomouci (od 2006)
 • Člen oborové rady doktorského studijního programu Onkologie na Lékařské fakultě UP v Olomouci (od 2007)
 • Člen akademického senátu LF UP Olomouc (od 2006 do 2007)
 • Předseda oborové grantové komise IGA MZ ČR pro Gynekologii a porodnictví od 5/2008
 • Člen SOR (specializační oborová rada) pro gynekologii a porodnictví od 2011

ORGANIZACE KONGRESŮ

 • Prezident celostátního kongresu ČGPS 2011 v Hradci Králové – Kontroverze v gynekologii a porodnictví
 • Prezident celostátního kongresu ČGPS 2012 v Brně – Kontroverze v gynekologii a porodnictví
 • Člen organizačního výboru světového onko-gynekologického kongresu IGCS 2010 v Praze
 • Člen organizačního výboru XVIII. Konference sekce gynekologické endoskopie ČGPS 2009
 • Člen vědecké rady celostátní konference ČGPS, Brno 2009

REDAKČNÍ RADY

 • Člen redakční rady časopisu Česká gynekologie, od 1/2009
 • Vedoucí redaktor časopisu Česká gynekologie, od 1/2010
 • Člen redakční rady EUNI od 2011

OPONENTURY

 • Oponentura dizertačních prací: 3x
 • Oponentura habilitačních prací: 4x
 • Znalecké odborné posudky: 12x
 • Oponentura IGA grantů: 5x

Doc. MUDr. Zdeněk Rokyta, CSc.

Gynekologicko-porodnická klinika LF UK a FN Plzeň

 • Doc. MUDr. Zdeněk Rokyta, CSc. se narodil v roce 1942 v Klatovech. Po maturitě na Jedenáctileté střední škole v Klatovech studoval v letech 1959–1965 Lékařskou fakultu UK v Plzni. Po promoci pracoval do roku 1965 na gynekologicko-porodnickém oddělení Nemocnice ve Stodě.
 • Od roku 1969 až dosud pracuje na gynekologicko-porodnické klinice LF UK a FN Plzeň, v letech 1996–2010 zde byl přednostou.
 • V letech 1982–1983 pracoval jako vedoucí gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice v Takeu – Kambodža.
 • V roce 1987 obhájil kandidátskou práci v oboru gynekologie a porodnictví na téma: „K některým současným problémům diagnostiky a léčby chorobného děložního hrdla“.
 • V roce 1990 byl jmenován docentem.
 • Důležitým mezníkem byly studijní pobyty v roce 1995 na Univerzitě v Milwaukee v USA a v roce 1997 na Univerzitě v Tübingenu v SRN.
 • Je nositelem Funkční specializace v Onkogynekologii a Kolposkopické expertíze.
 • Je autorem nebo spoluautorem 309 publikací a je členem autorských kolektivů několika monografií a učebnic.
 • Z mnoha členství a funkcí v akademických institucích a odborných společnostech uvádíme: dlouholetý člen Vědecké rady LF UK Plzeň, dlouholetý člen Výboru ČGPS, od roku 2002 je členem Komise MZ ČR pro screening karcinomu děložního hrdla.

MUDr. Aleš Skřivánek

vedoucí lékař G-Centra, Olomouc

Specializace

 • Ambulantní gynekologie a prenatální péče
 • Jednodenní chirurgie
 • Prevence,diagnostika a léčba osteoporózy
 • COGP – Centrum onkologické, gynekologické prevence

Vzdělání

 • 1989 Lékařská fakulta UP Olomouc – obor všeobecné lékařství

Odbornost

 • 1992 Atestace v oboru Gynekologie a porodnictví I. stupně
 • 1992 Osvědčení k výkonu soukromé praxe ve specializačním oboru gynekologie a porodnictví
 • 1997 Atestace v oboru Gynekologie a porodnictví II. stupně
 • 1997 Odborný zástupce nestátního ambulantního zařízení
 • 1998 Certifikát UZ screening vrozených vývojových vad v 10.-14. Gestačním týdnu
 • 2003 Licence pro výkon vedoucí lékař – primář pro obor gynekologie a porodnictví
 • 2005 Funkční licence F 017 kolposkopická expertíza
 • 2013 ukončeno doktorandské studium Ph. D.

Praxe

 • 1989 – 1993 nemocnice Šternberk gynekologie a porodnictví jako sekundární lékař
 • 1993 – 2005 MUDr. Aleš Skřivánek, soukromé zdravotnické zařízení poskytující ambulantní gynekologickou a prenatální péči
 • 2005 – dosud nestátní zdravotnické zařízení G-CENTRUM Olomouc s.r.o. jako jednatel, vedoucí lékař poskytující ambulantní gynekologickou a prenatální péči včetně jednodenní chirurgie

Členství v odborných organizacích

 • Člen Oborové komise pro gynekologii a porodnictví České lékařské komory
 • Člen výboru České gynekologicko-porodnické společnosti ČLS JEP
 • Člen výboru a tajemník Sdružení soukromých gynekologů ČR
 • Člen výboru České společnosti pro kolposkopii a cervikální patologii
 • Člen Komise pro screening kolorektálního karcinomu
 • Člen Akreditační komise pro obor gynekologie a porodnictví
 • Člen Board of International College of Out-patient Gynaecology (ICOG)
 • Člen American Society for Colposcopy and Cervical Patology (ASCCP)
 • Člen European Society for Contraception (ESC)
MUDr. Alexandra Stará

MUDr. Alexandra Stará

MUDr. Alexandra Stará

Soukromá gynekoložka, Praha

MUDr. Jiří Štěpán, CSc.

MUDr. Jiří Štěpán, CSc.

MUDr. Jiří Štěpán, CSc.

primář gynekologického oddělení Sanatoria Sanus

Dosažené vzdělání:

 • 1975 promoce na Lékařské fakultě Karlovy univerzity v Hradci Králové
 • 1978 atestace I. stupně z Gynekologie a porodnictví
 • 1983 atestace II. stupně z Gynekologie a porodnictví
 • 1988 Obhajoba a získání vědecké hodnosti Kandidát věd na I. lékařské fakultě Karlovy univerzity v Praze

Dosavadní praxe:

 • 1975–1983 sekundární lékař Gynekologicko porodnické kliniky a později odborný asistent katedry gynekologie a porodnictví Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové
 • 1983–1984 primář Gynekologicko porodnického oddělení nemocnice v Opočně
 • 1984–1992 odborný asistent katedry gynekologie a porodnictví Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové
 • 1992 Přednosta Gynekologicko porodnické kliniky Fakultní nemocnice v Hradci Králové
 • 1993–1995 Soukromá praxe gynekologie a porodnictví
 • 1995–dosud primář gynekologického oddělení Sanatoria Sanus
Doc. MUDr. Vít Unzeitig, CSc.

Doc. MUDr. Vít Unzeitig, CSc.

Doc. MUDr. Vít Unzeitig, CSc.

přednosta gynekologicko-porodnické kliniky FN Ostrava

Základní údaje, školní a odborné vzdělání:

 • narozen 4. března 1952 v Brně, ženatý (manželka Jarmila, děti Martin a Dita)
 • v roce 1970 maturita na Gymnáziu UNESCO v Brně, Křenová 36
 • v roce 1976 ukončení studia Lékařské fakulty Univerzity J.E. Purkyně v Brně
 • specializační zkoušky v oboru gynekologie a porodnictví (I. stupeň v roce 1980, II. stupeň v roce 1985)
 • v roce 1983 dvousemestrové studium pedagogiky na Filozofické fakultě Univerzity J.E. Purkyně v Brně
 • v roce 1988 obhájení kandidátské disertační práce
 • v roce 2010 specializační zkouška z perinatologie a fetomaternální medicíny

Zahraniční stáže:

 • 1989: Statens Seruminstitut, Copenhagen /Denmark/
 • 1990: University Hospital, Helsinki /Finland/
 • 1991: Centre for Sexually Transmitted Diseases, National University, Singapore
 • 1991: Royal College of Obstetricians and Gynaecologists, London /United Kingdom/
 • 1993: Sahlgrenska University Hospital, Goteborg /Sweden/

Pracovní zařazení, akademický postup:

 • 1976 – 1978: sekundární lékař gynekologicko - porodnického oddělení, nemocnice Třebíč
 • 1978 – 1981: sekundární lékař 1. gynekologicko - porodnické kliniky, Fakultní porodnice Brno
 • 1981 – 1994: odborný asistent 1. gynekologicko - porodnické kliniky Lékařské fakulty, UJEP/MU Brno
 • 1992: obhajoba habilitační práce a jmenování docentem Lékařské fakulty MU Brno
 • 1994 – dosud: docent gynekologie a porodnictví gynekologicko - porodnické kliniky LF MU Brno
 • 1989 – 2002: zástupce přednosty gynekologicko - porodnické kliniky pro školství a vědu, LF MU Brno
 • 2002 – 2003: zdravotnický zástupce přednosty gynekologicko - porodnické kliniky, Fakultní nemocnice Brno
 • 2003 – dosud: zástupce přednosty gynekologicko - porodnické kliniky pro vědu a výzkum, LF MU
 • 2003 – dosud: lékař Centra ambulantní gynekologie a primární péče v Brně, Orlí 10
 • 1994 – dosud: odborný konzultant Ministerstva zdravotnictví ČR, Praha
 • 1994 – dosud: odborný konzultant Státního ústavu pro kontrolu léčiv, Praha
 • 1995 – dosud: předseda a člen Perinatologické komise Ministerstva zdravotnictví ČR
 • 2002 – 2009: regionální konzultant Jihomoravského kraje pro porodnictví
 • 2006 – 2010: člen Akreditační komise pro gynekologii a porodnictví MZ ČR

Vědecká aktivita, ocenění odbornou komunitou:

 • 163 českých a 61 cizojazyčných odborných publikací v ČR i v zahraničí
 • člen redakčních rad 2 českých a 2 zahraničních odborných časopisů
 • 321 přednášek a odborných sdělení v českém a anglickém jazyce, z toho 174 přednášek vyžádaných (48 v zahraničí)
 • prezident a víceprezident tří evropských kongresů gynekologů a porodníků (1998, 2002, 2008)
 • odpovědný řešitel 5 grantových úkolů Interní grantové agentury MZ ČR a spoluřešitel dalších 13 grantových úkolů
 • odpovědný řešitel 10 mezinárodních multicentrických studií
 • předkladatel a lektor projektu Phare pro výchovu lékařů v zemích východní Evropy
 • vedoucí projektu „Matka a dítě“ (grant švýcarské vlády, realizace 1996 – 1998)
 • předkladatel a koordinátor národního Perinatologického programu (1994 - 2006)
 • vědecký sekretář České gynek. porod. společnosti ČLS JEP (1991 – 1993)
 • předseda České gynek. porod. společnosti ČLS JEP (1993 – 1997)
 • člen výboru České gynek. porod. společnosti ČLS JEP (1997 - 2005, 2009 - dosud)
 • předseda Sekce perinatální medicíny České gynek. porod. společnosti ČLS JEP (1998 - 2006)
 • předseda Revizní komise České gynek. porod. společnosti ČLS JEP (2005 - 2009)
 • člen Výkonné rady Světové organizace gynekologů a porodníků FIGO (1994 – 2003)
 • člen Výkonné rady Evropské společnosti pro kontracepci ESC (1996 - 2008)
 • člen Výkonného výboru Evropské asociace gynekologů a porodníků EAGO (2000 -2003)
 • člen Edukační komise Evropské koleje gynekologů a porodníků EBCOG a Unie evropských medicínských specialistů UEMS v Bruselu (od roku 2000 dosud)
 • čestný člen národních gynekologicko–porodnických společností Itálie, Maďarska, Polska a Rumunska.
MUDr. Jiří Dvořák

MUDr. Jiří Dvořák

MUDr. Jiří Dvořák

Soukromý gynekolog, Kolín

 • Vystudoval fakultu všeobecného lékařství University Karlovy v Praze.
 • Úspěšně složil atestaci I. a II. stupně v oboru gynekologie a porodnictví v ÚPDM Praha.
 • Pracoval na Universitní ženské klinice v Bernu ve Švýcarsku.
 • Je členem mnoha odborných a profesních společností.